اپل

مدل iphon قیمت توضیحات
iphone 11 دوسیم کارت با ظرفیت 128گیگابایت
iphone 11 دوسیم کارت با ظرفیت 64گیگابایت
iphone 11pro دوسیم کارت با ظرفیت 64گیگابایت
iphone 11pro دوسیم کارت با ظرفیت 512گیگابایت
iphone 11pro دوسیم کارت با ظرفیت 256گیگابایت
iphone 12pro دوسیم کارت با ظرفیت 64گیگابایت
iphone 11pro max دوسیم کارت با ظرفیت 512گیگابایت
iphone 11pro max دوسیم کارت با ظرفیت 256گیگابایت
iphone 11pro max دوسیم کارت با ظرفیت 64گیگابایت
iphone 12 دوسیم کارت با ظرفیت64گیگابایت
iphone 12 دوسیم کارت با ظرفیت256گیگابایت
iphone 12 دوسیم کارت با ظرفیت128گیگابایت
iphone 12pro دوسیم کارت با ظرفیت 256گیگابایت
iphone 12pro دوسیم کارت با ظرفیت 128گیگابایت
iphone 12promax دوسیم کارت با ظرفیت 256گیگابایت
iphone 12promax دوسیم کارت با ظرفیت 128گیگابایت
iphone 12promax دوسیم کارت با ظرفیت 512گیگابایت
iphone 12 mini دوسیم کارت با ظرفیت256گیگابایت
iphone 12 mini دوسیم کارت با ظرفیت 128گیگابایت
iphone 12 mini دوسیم کارت با ظرفیت 64گیگابایت