از طریق چک  نام:

  نام خانوادگی:

  نام پدر:

  کد ملی:

  تاریخ تولد:

  جسنیت:

  شغل:

  شماره تماس:


  وضعیت تعهل:

  آدرس محل کار:

  درآمد ماهانه:

  وضعیت شغل:

  آدرس منزل:

  تلفن منزل:  مشخصات چک  بانک:

  شماره حساب جاری دسته چک:

  شماره سناسه چک:

  حدود مبلغ در نظر:

  تارخ افتاح حساب:

  نوع دسته چک:

  مدل کالای مدنظر: